Our Team

S.No Name Image Member Number Mobile Number Email
1 CA GARIMA CHADDA 547470 8954506129 garima.chadda_1996@yahoo.com
2 CA NAMAN MAHAJAN 547503 7417387051 naman.mahajan@icai.org
3 CA PRIYA JAIN 547601 9045355735 priyaa.jjainn@gmail.com
4 CA ANSHU PHOGAT 547871
5 CA ADITI KANSAL 548009
6 CA ASHISH ANEJA 548752
7 CA PRAGYA JAIN 549028
8 CA PRIYA GOEL 549030
9 CA SHUBHANGI KANSAL 549065
10 CA POORNIMA BHOLA 549141
11 CA NAINA KHANNA 549177
12 CA SHIVALI GUPTA 549211
13 CA VASU BANSAL 549246
14 CA MANU GOEL 549355
15 CA VIJETA ARORA 549404
16 CA RAHUL BUDAKOTI 549412